Tìm kiếm

Tìm giá trị Max - Min và sắp xếp mảng - C#


CODE

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Max_min_mang
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Khai bao mang 
            int[] a = new int[100];// khai bao mang a kieu nguyen voi 100 phan tu
            Console.Write("Moi ban nhap so phan tu n = ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine()); //n<=100
            // Nhap cac phan tu
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write("Moi ban nhap phan tu thu {0}  : ", i);
                a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
            // Xuat mang
            Console.WriteLine("\n-------MANG---------\n");
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {

                Console.Write("\t" + a[i]);
            }
            // Tìm giá trị Max
            int max = int.MinValue; // bien max co gia tri nho nhat o kieu int
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if (max < a[i])
                    max = a[i];
            }
           
            Console.WriteLine("\n Gia tri Max la : {0}", max);
            //Tim gia tri Min
            int min = int.MaxValue;
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                if (min > a[i])
                    min = a[i];
            }
            Console.Write("-----------------------------\n");
            Console.WriteLine("\n Gia tri Min la : {0}", min);
            // Sap xep mang theo thu tu tang dan
            // Sap xep truc tiep (interchange sort)
            int temp = 0; // khai bao 1 bien tam de luu value
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j <n; j++)
                {
                    if (a[i] < a[j])
                    {
                        temp = a[i];
                        a[i] = a[j];
                        a[j] = temp;
                    }
                }
            }
            Console.Write("-----------------------------\n");
            Console.WriteLine("\nMang Sau khi sap xep !");
            for (int i = 0; i < n; i++)
                Console.Write("\t" + a[i]);
                Console.ReadLine();
            
        }
    }
}Read Users' Comments (0)

0 Response to "Tìm giá trị Max - Min và sắp xếp mảng - C#"

Đăng nhận xét

Support

Liên hệ DMTuan-Uneti
Mọi thông tin góp ý các bạn liên hệ với mình ! Mail:
  1. manhtuan.leo@gmail.com
  2. manhtuan.itvp@gmail.com

Y!M: manhtuan.it92