Tìm kiếm

Đề cương chi tiết môn Xác suất - thống kê (ĐHKT-KT-CN)

Chương 1:Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

1.1. Phép thử và các loại biến cố

1.2. Xác suất của biến cố

1.3. Định nghĩa cổ điển về xác suất

1.4.Định nghĩa thống kê về xác suất

1.5 Nguyên lý xác suất lớn và nguyên lý xác suất nhỏ

1.6 .Mối quan hệ giữa các loại biến cố.

1.6.1. Tổng của hai và nhiều biến cố

1.6.2. Tính xung khắc của các biến cố

1.6.3. Biến cố đối lập , nhóm đầy đủ các biến cố

1.6.4. Tích của hai và nhiều biến cố

1.6.5. Tính độc lập của các biến cố

Nội dung

1.7. Các định lý xác suất

1.7.1. Định lý cộng xác suất cho các biến cố xung

khắc

1.7.2. Định lý nhân xác suất cho các biến cố độc lập

1.7.3.Xác suất có điều kiện

1.7.4.Định lý nhân xác suất đối với hai và nhiều biến

cố phụ thuộc

1.7.5.Định lý cộng xác suất đối với hai và nhiều biến

cố không xung khắc

1.7.6 Công thức xác suất đầy đủ

1.7.7. Công thức Bayes

Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác
suất

2.1. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên

2.2. Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

2.2.1. Bảng phân bố xác suất

2.2.2. Hàm phân bố xác suất

2.2.3. Hàm mật độ phân bố xác suất

2.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

2.3.1. Kỳ vọng toán

2.3.2. Trung vị

2.3.3. Mốt

2.3.4. Phương sai

2.3.5. Độ lệch tiêu chuẩn

2.3.6. Hệ số biến thiên

2.3.7. Hệ số bất đối xứng và hệ số nhọn

Chương 3: Một số quy luật phân phối và xác suất
quan trọng

3.1. Quy luật không - một A(p)

Néi dung

3.2.Quy luật nhị thức -B(n,p)

3.2.1. Lược đồ Bernoulli

3.2.2. Công thức xác suất tích luỹ

3.2.3. Xác định giá trị k* có khả năng xảy ra lớn

nhất .

3.3. Quy luật Poison P

3.4. Quy luật phân bố đều U(a,b)

3.5. Quy luật chuẩn N

3.6 .Quy luật khi bình phương .....

3.7. Quy luật Studen T(n)

3.8 Quy luật Fisher-Snedecor F(n,n)Chương 4: Biến ngẫu nhiên hai chiều

4.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên hai chiều

4.2. Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời
rạc hai chiều

4.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai
chiều

4.3.1. Phân phối xác suất biên

4.3.2. Kỳ vọng toán học có điều kiện

4.3.3. Khái niệm hàm hồi quy

Chương 5: Luật số lớn

5.1. Bất đẳng thức Trêbưseps

5.2. Định lý Trêbưseps

5.3. Định lý Bernoulli

Chương 6: Cơ sở lý thuyết mẫu

6.1. Khái niệm phương pháp mẫu

6.2. Tổng thể nghiên cứu6.3. Mẫu ngẫu nhiên

6.4.Thống kê và các đặc trưng của mẫu nghiên

6.4.1. Trung bình mẫu

6.4.2. Tổng bình phương các sai lệch và trung bình
tổng bình phương các sai lệch

6.4.3. Phương sai mẫu

6.4.4. Độ lệch tiêu chuẩn

6.4.5 . Tần suất mẫu

6.5. Các thống kê đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên hai

chiều

6.6. Quy luật phân phối xác suất của các tham số

đặc trưng mẫu

6.6.1. Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc tuân theo

quy luật phân phối chuẩn

6.6.2. Trường hợp hai biến ngẫu nhiên gốc tuân

theo quy luật phân phối chuẩn

6.6.3. Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc tuân theo

quy luật phân phối không -một

6.6.3. Trường hợp hai biến ngẫu nhiên gốc tuân

theo quy luật phân phối không -mộtChương 7: ước lượng các tham số của biến ngẫu
nhiên

7.1. Phương pháp ước lượng điểm

7.1.1. Ước lượng không chệch

7.1.2 . Ước lượng hiệu quả

7.1.3. Ước lượng vững

7.1.4. Ước lượng hợp lý tối đa

7.2. Phương pháp ước lượng bằng khoản tin cậy

Nội dung

7.2.1. Các định nghĩa và khái niệm cơ bản

7.2.2. Ước lượng kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên
phân phối chuẩn

7.2.3. Ước lượng phương sai của biến ngẫu nhiên
phân phối chuẩn

7.1.1. Ước lượng kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên

phân phối không - một

Chương 8 .Kiểm định giả thiết thống kê

8.1.Khái niệm chung

8.1.1.Giả thiết thống kê

8.1.2. Tiêu chuẩn kiểm định

8.1.3. Miền bác bỏ

8.1.4. Quy tắc kiểm định giả thiết

8.1.5. Sai lầm loại 1 và loại 2.

8.1.6.Thủ tục kiểm định giả thiết

8.2. Kiểm định tham số

8.2.1.Kiểm định giả thiết về kì vọng toán của biến
ngẫu nhiên phân phối chuẩn

8.2.2 Kiểm định giả thiết về phương sai của biến
ngẫu nhiên phân phối chuẩn

8.2.3. Kiểm định giả thiết về kì vọng toán của biến
ngẫu nhiên phân phối A(p)

8.2.4.Kiểm định giả thiết về sự bằng nhau của hai kì
vọng toán của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn

8.2.5. Kiểm định giả thiết về sự bằng nhau của hai
phương sai của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn

8.2.6. Kiểm định giả thiết về sự bằng nhau của hai
kì vọng toán của hai biến ngẫu nhiên phân phối A(p)

Nội dung

8.3. Kiểm định phi tham số

8.3.1. Kiểm định giả thiết về quy luật phân phối xác
suất

8.3.2. Kiểm định giả thiết về tính độc lập của hai
dấu hiệu định tính

8.3.3. Kiểm định giả thiết về tính thuần nhất của các
tổng thể nghiên cứu .

Read Users' Comments (0)

0 Response to "Đề cương chi tiết môn Xác suất - thống kê (ĐHKT-KT-CN)"

Đăng nhận xét

Support

Liên hệ DMTuan-Uneti
Mọi thông tin góp ý các bạn liên hệ với mình ! Mail:
  1. manhtuan.leo@gmail.com
  2. manhtuan.itvp@gmail.com

Y!M: manhtuan.it92